Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

GRUNDEJERFORENINGEN ENGTOFTEN

§ 1

Foreningens navn er: ENGTOFTEN, Kelstrup Strand.

Dens hjemsted er: Slagelse Kommune.

Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Slagelse Kommune, ligesom senere ændringer af vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen vil være at godkende af kommunalbestyrelsen.

§ 2

Foreningen har pligt til i henhold til herom tinglyst deklaration at overtage administrationen af det fælles strandareal og de private fællesveje. Grundejerforeningen har ligeledes ret og pligt til at tage skøde på strandarealet og de private fællesveje. Overdragelse af disse arealer sker uden vederlag, men uden udgift for overdrageren.

Foreningen drager omsorg for vedligeholdelse og renholdelse af de tilskødede arealer og overtager og vedligeholder de forsyningsledninger, der ikke overtages af offentlige myndigheder.

§ 3

Enhver nutidig og fremtidig ejer af en parcel udstykket fra matr.nr. 11 d Kelstrup by, Kr. Stillinge sogn har pligt til at være medlem af og deltage i foreningens udgifter, således som nævnt i den for området gældende tinglyste deklaration.

Medlemskabet indtræder ved underskrift af slutseddel eller skøde med den i adkomstdokument nævnte overtagelsesdato som skæringsdag og vedvarer, indtil medlemmet frigøres ved at en ny køber overtager det pågældende medlems ejendom. Skæringsdag for udtræden er det nye adkomstdokuments overtagelsesdag.

Refusionsopgørelsen mellem køber og sælger skal indeholde opgørelse i relation til de beløb, der skal betales til grundejerforeningen.

§ 4

Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende love, dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser udover, hvad der følger af fællesskabet, jf.. § 2.

§ 5

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen er indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser - den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Foreningen ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af hvert års maj måned.

Generalforsamlingen med dagsorden indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begrundet anmodning til bestyrelsen fra mindst 20 medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter anmodningen med samme varsel som en ordinær generalforsamling.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan ikke indkaldes samtidigt.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

bestyrelsens beretning

fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse eller anden beslutning

fremlæggelse af budget til efterfølgende regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning

valg af bestyrelse

valg af revisor

fastsættelse af det kommende års kontingent

eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

§ 7

Foreningens medlemmer med ægtefælle/samlever har adgang til generalforsamlingen. Dog har kun én stemmeret pr. parcel. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, ingen kan dog repræsentere flere end 5 parcelejere.

§ 8

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde, samt stemmeafgivningen.

§ 9

Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved simpel stemmeflerhed. Forsamlingen er, når lovlig indkaldelse har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde.

Til vedtagelse af forslag til ændring af vedtægterne, om foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden forening udkræves, at mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Er det nævnte antal stemmeberettigede ikke repræsenteret på den pågældende første generalforsamling, men vedtages beslutningen af ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som i § 5 fastsat, på hvilken generalforsamling forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal. Et sådant vedtaget forslag er dog først gyldigt når det er godkendt af Slagelse kommunalbestyrelse.

Forsamlingen kan ved håndsoprækning bestemme, at stemmeafgivningen sker skriftligt, såfremt der af et medlem stilles forslag herom.

§ 10

Over det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol en kort beretning, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer, hvorefter den har fuld beviskraft.

§ 11

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Formand vælges for 2 år ad gangen i lige år. Kasserer vælges for 2 år ad gangen i ulige år.

Valg til den øvrige bestyrelse gælder for 2 år ad gangen, således at to medlemmer vælges i ulige år og tre i lige år.

Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til de af bestyrelsens medlemmer, der bliver belastet med særlig stor arbejdsbyrde, og alle direkte, på forhånd af bestyrelsen godkendte udlæg refunderes efter regning.

§ 12

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender, herunder bestyrelse af foreningens formue.

Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift to i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden.

Bestyrelsen har mulighed for at foretage økonomiske dispositioner ud over det på generalforsamlingen vedtagne budget. Hvis disse dispositioner overstiger 30% af et årskontingent, må dette afvente budgettering på førstkommende generalforsamling eller en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe, alt i overensstemmelse med de af Slagelse Kommune meddelte forskrifter.

§ 13

Bestyrelsen holder møde så ofte, som der er påkrævet, efter nærmere tilsigelse af formanden, der er pligtig at indkalde til møde, når dette begæres af et medlem af bestyrelsen.

§ 14

Ingen bestyrelsesbeslutning er gyldig, medmindre mindst 4 medlemmer har stemt herfor.

§ 15

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afstemning angående spørgsmål om aftale mellem foreningen og ham selv eller spørgsmål mod ham selv, ej heller må et bestyrelsesmedlem deltage i afstemning angående spørgsmål om aftale mellem foreningen og trediemand eller søgsmål mod trediemand, for så vidt han deri har en betydelig interesse, der kan være stridende mod foreningens. Efter at et bestyrelsesmedlem har haft adgang til at ytre sig overfor bestyrelsen, har dette ikke ret til at være til stede under afstemningen. Hvad ovenfor er nævnt i denne paragraf, gælder ligeledes for menige medlemmer af foreningen.

Reglerne gælder også for generalforsamlingen.

§ 16

Formanden drager omsorg for, at en forhandlingsprotokol indeholdende et referat af bestyrelsens forhandlinger og de tagne beslutninger føres og underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Kassereren er pligtig til at stille kaution eller tegne kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Omkostningerne hertil betales af foreningen.

Kassebeholdningen må ikke overstige 10% af et årskontingent. Resten skal indsættes på bank, sparekasse eller girokonto. Til at hæve på en sådan konto kræves underskift af kassereren og et medlem af bestyrelsen.

§ 17

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en medlemsprotokol indrettet til notering for ethvert medlem af foreningen, indeholdende navn og bopæl. Bopælsforandring eller salg skal

meddeles senest efter 14 dages forløb.

§ 18

Revision af foreningens regnskab foretages af to revisorer, valgt på foreningens ordinære generalforsamling. Ligeledes vælges en revisorsuppleant. Valg af revisorer gælder for to år ad gangen, således at 1. revisor afgår på lige årstal og 2. revisor afgår på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Revisorer og suppleant kan ikke samtidigt være medlemmer af foreningens bestyrelse.

§ 19

Foreningens regnskabsår er identisk med kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen (26. juni 1970) til den 31. marts 1971.

§ 20

Hvert tiltrædende medlem betaler pr. parcel et indskud, hvis størrelse fastsættes på den stiftende generalforsamling. Ved eventuel udvidelse af foreningens område, fastsættes indskud af en generalforsamlingsbeslutning.

Indskud forfalder til betaling ved erhvervelse af adkomst på en under foreningen hørende parcel.

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til administrationsvedligeholdelse og driftsomkostninger. Kontingentet for dette forfalder årsvis forud 1. april og betales via Nets, netbank eller posthus, senest 1. maj.

Såfremt noget medlem undlader rettidig betaling af kontingentet, ordinært eller ekstraordinært, er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig incasso, jf. deklarationens § 11, stk. 4, skadeløst for foreningen.

§ 21

Restance med kontingent, bedrag eller lignende der er pålagt medlemmerne, medfører at de pågældendes stemmeret er suspenderet indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder advokatsalær, er behørigt indbetalt.

§ 22

Såfremt foreningen måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved, at Slagelse Kommune overtager de foreningen tilhørende arealer. Foreningens mulige formue fordeles ligeligt blandt foreningens medlemmer.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. juni 1970.

Redaktionelle tilpasninger er foretaget af bestyrelsen, uden at dette ændrer vedtægternes indhold.

§ 18 ændret ved generalforsamlinger 11. & 26. maj 1990.

§ 5, 16 og 19 ændret ved generalforsamlingen 27. maj 2000.

§ 6 og 12 ændret ved generalforsamlingen 31. maj 2008.

§ 5, 11 og 20 ændret ved generalforsamling 28. maj 2011.