Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen ENGTOFTEN

Kelstrup Strand

Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10:00

I Kelstrup Forsamlingshus

Generalforsamlingens dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning ved formanden

Årsregnskab for 2016 til godkendelse ved kassereren

Budgetter for 2017 og 2018 til godkendelse ved kassereren

Valg til bestyrelsen:

Valg af kasserer: På valg Kjeld Hansen (modtager genvalg)

Valg til bestyrelsen: På valg Inge Harms (modtager genvalg)
Rena Nielsen (modtager genvalg)
Annette Pedersen (modtager ikke genvalg)

Valg af 2 suppleanter: På valg; Peter Jensen og John F Nielsen

Valg af revisor: På valg Kjeld Larsen (modtager genvalg)

Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent for 2018

Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside: www.grundejerforeningen-engtoften.dk.

Foreningens mailadresse er: gf.engtoften@hotmail.com.

Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen. Kun medlemmer, hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2017 og som ikke er i restance for tidligere år, vil være stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2017 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bilag:

Revideret regnskab for 2016

Budgetter for 2017/2018 Udsendt 03.04.2017 pr. mail
samt i ophængsskabene

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag nr. 1

Forslag til Engtoftens generalforsamling 2017:

Hermed genfremsendes forslag til etablering af Petanquebane med et revideret budget.

Motivering: Den nye bane vil udnytte det store område med hybenroser (se vedlagte skitse) og samtidig holde deres udbredelse i skak, hvilket jo er meget oppe i tiden. Samtidig vil den nye bane ikke være udsat for oversvømmelser i samme omfang som den gamle. Skulle forslaget blive vedtaget, kunne man forestille sig en forberedende etablering i forbindelse med den årlige strandrensning.

Som det fremgår af skitsen er der ikke ”bare” tale om en petanquebane, men også et rekreativt område til andre formål.

Fjernelse af hybenroser samt udgravning til anlæg 4000 kr.

Fjernelse af buskads samt overskydende jord 2000 kr.

Levering af materialer, grus, stenmel, knust beton el. stabil 5000 kr.

Stolper og terrassebrædder til kant 700 kr.

Leje af pladevibrator 400 kr.

Arbejdskraft i forbindelse med etablering 0 kr.

I alt 12.100 kr.

Med venlig hilsen

Palle Lemvig

 

OBS OBS. se skitse nederst på siden efter forslag nr. 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag nr. 2

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2017

Til Generalforsamlingen
Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen er stiftet 25. juni 1970 og kan fejre 50 års jubilæum i 2020.

I den forbindelse må vi forvente at der skal afholdes en form for festligholdelse.

I 2014 modtog grundejerforeningen erstatning fra SEAS-NVE Holding A/S for opgravning mv. af rabatterne idet pumperne til kloakkerne manglede ekstra strøm- kapacitet.

Erstatningen androg 21.983,40 kr.

Det foreslås, at beløbet fra erstatningen øremærkes, som supplement, til 50 års jubilæet for grundejerforeningen.

Begrundelse:

Uagtet at vi ved, at ikke alle grundejere deltager i et arrangement, mener vi ikke, at det er noget til hinder for, at beløbet anvendes til formålet. Erstatningen vedrører ikke den enkelte grundejer, men udelukkende en del af grundejerforeningens fællesarealer.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Engtoften

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag nr. 3

Grundejerforeningen Engtoften

Forslag til generalforsamling 20. maj 2017 – 50 ÅRS JUBILÆUM

Grundejerforeningen Engtoften er stiftet 25. juni 1970 og kan således fejre 50 års jubilæum 25. juni 2020.

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et festudvalg blandt foreningens medlemmer med det formål at planlægge en jubilæumsfest.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Engtoften

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skitse til forslag nr. 1.