Grundejerforeningen Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften

lndkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen ENGTOFTEN Kelstrup Strand


Grundejerforeningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling


lørdag den 20. maj 2023 kl. 10:00 i Kelstrup Forsamlingshus


Generalforsamlingens dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning ved formanden


3. Årsregnskab for 2022 til godkendelse ved kassereren


4. Budgetter for 2023 og 2024 til godkendelse ved kassereren


5. Fastlæggelse af kontingent for 2024


6. Valg til bestyrelsen:

Valg af kasserer :        På valg Kjeld Hansen (modtager genvalg) for 2 år

Valg til bestyrelsen:     På valg Inge Harms (modtager ikke genvalg)

                                    Rena Nielsen (modtager genvalg for 2 år)

                                    Steen Christensen (modtager genvalg for 2 år)


Valg af 2 suppleanter: På valg Erik Poulsen (modtager ikke genvalg)

                                    Camilla Sehested (modtager genvalg for 1 år


7. Valg af revisor: På valg Keld Larsen (modtager genvalg) for 2 år


8. Valg af revisorsuppleant: På valg Henning Jensen (modtager ikke genvalg)


9. Indkomne forslag, herunder- endelig afstemning om tekstændring i Vedtægternes §16.


10. Eventuelt

Forslag må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Modtagne forslag vil blive opsat i ophængsskabene, der er placeret på henholdsvis Engtoften og Sommerfuglevej, ligesom de vil blive lagt på foreningens hjemmeside:

www.grundejerforeningen-engtoften.dk .


Foreningens mailadresse er: gf.engtoften@hotmail.com.


Der udleveres stemmesedler til stemmeberettigede medlemmer ved indgangen.


Kun medlemmer,hvis kontingent er registreret betalt senest den 15. maj 2023 og som ikke er i restance for tidligere år, vil være stemmeberettigede pågeneralforsamlingen.


Betaling af kontingent på generalforsamlingen kan ikke finde sted.

Opkrævning af kontingent 2023 udsendes særskilt via betalingsservice (NETS)

.

Med venlig hilsen


BestyrelsenBilag: Revideret regnskab for 2022. Regnskab for jubilæumsfesten. Budgetter for 2023/2024 samt forslag til vedtægtsændring.


Udsendt 12.04.2023 pr. mail samt i ophængsskabene 30-04-2022---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                              Forslag nr. 1


Bestyrelsen


Grundejerforeningen Engtoften


Forslag til generalforsamling 2022 – vedtægtsændring

.
Bestyrelsen foreslår, at foreningens Vedtægter § 16 ændres ved, at bestemmelsen om, at


kasserers og et bestyrelsesmedlems underskrift godkender hævning på foreningens bankkonto:


§16:


Formanden drager omsorg for, at en forhandlingsprotokol indeholdende et referat af bestyrelsens forhandlinger og de tagne beslutninger føres og underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer


Kassereren er pligtig til at stille kaution eller tegne kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Omkostningerne hertil betales af foreningen.


Kassebeholdningen må ikke overstige 10% af et årskontingent. Resten skal indsættes på bank, sparekasse eller girokonto. Til at hæve på en sådan konto kræves underskift af kassereren og et medlem af bestyrelsen.Ny tekst §16:Formanden drager omsorg for, at en forhandlingsprotokol indeholdende et referat af bestyrelsens forhandlinger og de tagne beslutninger føres og underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.


Kassereren er pligtig til at stille kaution eller tegne kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Omkostningerne hertil betales af foreningen.


Kassebeholdningen må ikke overstige 10% af et årskontingent. Resten skal indsættes på bank, sparekasse eller girokonto. Til at hæve på en sådan konto kræves underskift af kassereren, som alene har adgang til at hæve og afholde udgifter fra kontoen.Begrundelse:


Foreningen råder ikke over en kassebeholdning, bortset fra formandens udlagte kasse på 2.000 kr.


Alle ind-og udbetalinger sker ved overførsler fra foreningens bankkonto i Danske Bank. Det er


meget vanskeligt at overholde den nuværende bestemmelse i §16, da kasserer reelt skal køre til


Kelstrup Strand og få et bestyrelsesmedlem til at medunderskrive bilaget.


Udgifter afholdt af formanden fra den udlagte kasse vil altid være underskrevet af formand og


kasserer.Bestyrelsen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag nr. 2
gf.engtoften@hotmail.com


Man17-04-2023 11:59Det ser ud som om forslaget er stillet i 2022 og bare skal slut godkendes i år. Hvis ikke er datoen for

generalforsamlingen ikke korrekt.


I sin tid blev teksten om to underskrifter indført da jeg blev kasserer efter Svendsen som havde eneprokura til kontoen. Da det ikke altid er kasseren der har bestilt ydelserne er det godt med  to så kasseren ikke har det fulde ansvar for de anvendte penge.


Godkendelseaf bilag kan sagtens fortsætte ved at kasseren fremsender bilaget elektronisk til et bestyrelsesmedlem på mail som så godkendes og sendes retur. Så hermed forslag til ny tekst indeholdende bilags godkendelse.Ny tekst §16: Formanden drager omsorg for, at en forhandlingsprotokol indeholdende et referat af

bestyrelsens forhandlinger og de tagne beslutninger føres og underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.


Kassererener pligtig til at stille kaution eller tegne kautionsforsikring efterbestyrelsens nærmere

bestemmelse. Omkostningerne hertil betales af foreningen. Kassebeholdningen må ikke overstige 10% af et årskontingent. Resten skal indsættes på bank, sparekasse eller girokonto.


Til at hæve på en sådan konto kræves underskift af kassereren, som alene har adgang til at hæve og afholde udgifter fra kontoen.Godkendelse af bilag skal fortsat ske ved underskrift fra to

bestyrelsesmedlemmer, eller ved at kasseren underskriver og fremsender bilaget elektronisk til et

bestyrelses medlem på mail som så godkender og sender retur på mail, og en kopi vedlægges bilaget.


Medvenlig hilsen

FlemmingChristophersen

Sommerfuglevej20

KelstrupStrand